(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Disclaimer

Acknowledge IT Group BV, hierna te noemen Acknowledge, verleent u hierbij toegang tot www.acknowledge.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Acknowledge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De inhoud is slechts informatief, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van Acknowledge. Hier kunnen rechten aan worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van één of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Acknowledge zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Acknowledge. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Acknowledge spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Acknowledge.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Acknowledge nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Acknowledge en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Acknowledge, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.